MGS游戏黄金公主

當前位置:首頁>>城鄉低保>> 市東街道辦事處>>正文

畢節市七星關區市東街道辦事處文峰社區2019年5月份城市低保金發放花名冊

來源/責任編輯:市東街道辦事處 時間:2019-06-06 21:56:27 點擊:261

畢節市七星關區市東街道辦事處文峰社區
2019年5月份城市低保金發放花名冊
填報單位(公章): 市東街道辦事處                                      填報時間:2019 年4月25日
序號 鄉(鎮、街道)
名稱
戶主
姓名
家庭住址  (村組) 保障
人數
基本
保障金
分類
施保人數
分類
施保金
合計發
放低保金
備注 
1 市東辦 陸永芬 文峰社區 510  127  637   
2 市東辦 吳運先 文峰社區 708  254  962   
3 市東辦 張忠瓊 文峰社區 336  76  412   
4 市東辦 韓賢珍 文峰社區 672  672   
5 市東辦 蔣繼明 文峰社區 1308  203  1511   
6 市東辦 魯慶洪 文峰社區 672  127  799   
7 市東辦 王達能 文峰社區 472  127  599   
8 市東辦 卯昌福 文峰社區 286  286   
9 市東辦 陳朝榮 文峰社區 370  127  497   
10 市東辦 徐長靜 文峰社區 436  436   
11 市東辦 曾廷全 文峰社區 1944  445  2389   
12 市東辦 史飛 文峰社區 972  191  1163   
13 市東辦 吳道華 文峰社區 1410  1410   
14 市東辦 劉倩倩 文峰社區 436  436   
15 市東辦 王德偉 文峰社區 236  236   
16 市東辦 李光淑 文峰社區 740  152  892   
17 市東辦 梁詩曼 文峰社區 772  76  848   
18 市東辦 彭朝品 文峰社區 1809  509  2318   
19 市東辦 鄧少華 文峰社區 186  127  313   
20 市東辦 樊能章 文峰社區 336  127  463   
21 市東辦 田榮華 文峰社區 1344  127  1471   
22 市東辦 付愛華 文峰社區 336  336   
23 市東辦 呂冬梅 文峰社區 322  127  449   
24 市東辦 周訓林 文峰社區 336  336   
25 市東辦 葉定榮 文峰社區 336  191  527   
26 市東辦 陳萬榮 文峰社區 572  127  699   
27 市東辦 陳萬友 文峰社區 472  127  599   
28 市東辦 李玉文 文峰社區 336  336   
29 市東辦 羅靜 文峰社區 472  472   
30 市東辦 范娜 文峰社區 272  318  590   
31 市東辦 劉貴云 文峰社區 672  76  748   
32 市東辦 熊家珍 文峰社區 336  127  463   
33 市東辦 周訓珍 文峰社區 436  127  563   
34 市東辦 范桂仙 文峰社區 536  191  727   
35 市東辦 李少碧 文峰社區 506  191  697   
36 市東辦 徐延書 文峰社區 336  127  463   
37 市東辦 李新明 文峰社區 436  191  627   
38 市東辦 包世珍 文峰社區 336  127  463   
39 市東辦 胡成玉 文峰社區 336  76  412   
40 市東辦 彭勝 文峰社區 386  386   
41 市東辦 羅世美 文峰社區 336  127  463   
42 市東辦 賈明紅 文峰社區 136  136   
43 市東辦 王榮美 文峰社區 1006  127  1133   
44 市東辦 洪流 文峰社區 436  436   
45 市東辦 宋晴 文峰社區 472  127  599   
46 市東辦 謝昌書 文峰社區 236  127  363   
47 市東辦 胡潘田 文峰社區 472  127  599   
48 市東辦 楊雪梅 文峰社區 472  76  548   
49 市東辦 張洪順 文峰社區 1110  76  1186   
50 市東辦 鄧生秀 文峰社區 909  909   
51 市東辦 金鵬 文峰社區 472  254  726   
52 市東辦 丁秀平 文峰社區 672  1 127 799   
53 市東辦 孫鳳凌 文峰社區 572  572   
54 市東辦 陳金柱 文峰社區 472  472   
55 市東辦 劉全國 文峰社區 236      236   
56 市東辦 鐘以林 文峰社區 606  76  682   
57 市東辦 劉德良 文峰社區 722  127  849   
58 市東辦 向程遠 文峰社區 708  708   
59 市東辦 陳祥志 文峰社區 472  472   
60 市東辦 秦蘭 文峰社區 236  236   
61 市東辦 徐峰 文峰社區 472  472   
62 市東辦 聶永蓮 文峰社區 472  472   
63 市東辦 丁學方 文峰社區 1209  318  1527   
64 市東辦 劉艷 文峰社區 336  191  527   
65 市東辦 潘禮鳳 文峰社區 336  76  412   
66 市東辦 韋中立 文峰社區 1008  509  1517   
67 市東辦 李國平 文峰社區 472  127  599   
68 市東辦 余仕秀 文峰社區 1584  127  1711   
69 市東辦 周奉貴 文峰社區 472  76  548   
70 市東辦 丁遠菊 文峰社區 372  127  499   
71 市東辦 穆康興 文峰社區 2316  509  2825   
72 市東辦 付玉珍 文峰社區 1344  127  1471   
73 市東辦 周慧琦 文峰社區 236  236   
74 市東辦 李官星 文峰社區 336  127  463   
75 市東辦 樊士書 文峰社區 336  127  463   
76 市東辦 章德軒 文峰社區 472  472   
77 市東辦 余鐵晶 文峰社區 306  127  433   
78 市東辦 路言富 文峰社區 436  436   
79 市東辦 燕玉南 文峰社區 722  127  849   
80 市東辦 王輔軍 文峰社區 1008  203  1211   
81 市東辦 汪貴瀘 文峰社區 436      436   
82 市東辦 周訓會 文峰社區 336  336   
83 市東辦 支從軍 文峰社區 772  76  848   
84 市東辦 陳小榮 文峰社區 772  127  899   
85 市東辦 顧國祥 文峰社區 336  336   
86 市東辦 龔傲 文峰社區 286  127  413   
87 市東辦 周禮學 文峰社區 772  76  848   
88 市東辦 李文堂 文峰社區 392  127  519   
89 市東辦 潘兵 文峰社區 592  127  719   
90 市東辦 潘軍 文峰社區 236  236   
91 市東辦 周莫莫 文峰社區 536  536   
92 市東辦 居明成 文峰社區 812  812   
93 市東辦 阮士建 文峰社區 672  191  863   
94 市東辦 王麗萍 文峰社區 386  386   
95 市東辦 馮俊林 文峰社區 336  191  527   
96 市東辦 朱啟林 文峰社區 1308  1308   
97 市東辦 陳紹書 文峰社區 572  191  763   
98 市東辦 李桂瓊 文峰社區 336  336   
99 市東辦 龔明剛 文峰社區 672  254  926   
100 市東辦 田雨涵 文峰社區 872  872   
101 市東辦 張錦貴 文峰社區 672  672   
102 市東辦 董光仙 文峰社區 1110  127  1237   
103 市東辦 楊平 文峰社區 272  127  399   
104 市東辦 周尚國 文峰社區 1110  76  1186   
105 市東辦 聶美 文峰社區 1008  127  1135   
106 市東辦 史開榮 文峰社區 722  191  913   
107 市東辦 茍明先 文峰社區 740  127  867   
108 市東辦 周真秀 文峰社區 972  76  1048   
109 市東辦 劉紹珍 文峰社區 972  127  1099   
110 市東辦 周祖珍 文峰社區 1008  1008   
111 市東辦 張志華 文峰社區 108  330  438   
112 市東辦 張強 文峰社區 336  336   
113 市東辦 樊菊琴 文峰社區 606  127  733   
114 市東辦 周志奎 文峰社區 1008  76  1084   
115 市東辦 李明 文峰社區 336  336   
116 市東辦 熊茜 文峰社區 844  127  971   
117 市東辦 曾盛才 文峰社區 472  472   
118 市東辦 李安榮 文峰社區 1110  191  1301   
119 市東辦 陳忠書 文峰社區 376  376   
120 市東辦 周鋅墘 文峰社區 376  376   
121 市東辦 劉明志 文峰社區 708  127  835   
122 市東辦 燕曉祥 文峰社區 672  672   
123 市東辦 張琴 文峰社區 472  472   
124 市東辦 唐宇航 文峰社區 236  236   
125 市東辦 黃榮華 文峰社區 236  236   
126 市東辦 竇古嶺 文峰社區 236  191  427   
127 市東辦 王祥 文峰社區 708  708   
128 市東辦 馬順華 文峰社區 472  472   
129 市東辦 蔣仲斌 文峰社區 316  76  392   
130 市東辦 陳家清 文峰社區 336  336   
131 市東辦 余貴香 文峰社區 336  191  527   
132 市東辦 潘懷明 文峰社區 256  256   
133 市東辦 冷慰平 文峰社區 236  236   
134 市東辦 王軍 文峰社區 672  127  799   
135 市東辦 羅世華 文峰社區 276  127  403   
136 市東辦 張玉春 文峰社區 810  127  937   
137 市東辦 韓德云 文峰社區 1980  381  2361   
138 市東辦 胡興貴 文峰社區 672  672   
139 市東辦 歐歡 文峰社區 672  127  799   
140 市東辦 張遠志 文峰社區 572  127  699   
141 市東辦 王云龍 文峰社區 472  127  599   
142 市東辦 張小平 文峰社區 236  236   
143 市東辦 陳順德 文峰社區 136  76  212   
144 市東辦 趙傳菊 文峰社區 1008      1008   
145 市東辦 羅開明 文峰社區 186      186   
146 市東辦 祝小五 文峰社區 572  76  648   
147 市東辦 鐘以瓊 文峰社區 236  236   
148 市東辦 宋家飛 文峰社區 572  572   
149 市東辦 李世新 文峰社區 1110  127  1237   
150 市東辦 張興倫 文峰社區 336  76  412   
151 市東辦 黃先芬 文峰社區 336  336   
152 市東辦 王剛 文峰社區 536  191  727   
153 市東辦 徐仁斌 文峰社區 472  472   
154 市東辦 李世珍 文峰社區 708  708   
155 市東辦 蘇瓊 文峰社區 1544  1544   
156 市東辦 楊靜 文峰社區 236  236   
157 市東辦 黃大惠 文峰社區 286  127  413   
158 市東辦 李素 文峰社區 598  254  852   
159 市東辦 王鳳昌 文峰社區 336  127  463   
160 市東辦 呂敬芳 文峰社區 772  191  963   
161 市東辦 張建龍 文峰社區 436  436   
162 市東辦 阮士建 文峰社區 672  191  863   
163 市東辦 龍鮮 文峰社區 472  76  548   
164 市東辦 龍秀國 文峰社區 228  254  482   
165 市東辦 周雙祥 文峰社區 236  236   
166 市東辦 羅勁松 文峰社區 672  672   
167 市東辦 趙斌 文峰社區 316  127  443   
168 市東辦 羅麗 文峰社區 592  127  719   
169 市東辦 鐘學會 文峰社區 972  972   
170 市東辦 李振淑 文峰社區 1308  1308   
171 市東辦 周英 文峰社區 236  236   
172 市東辦 徐曉衛 文峰社區 336  336   
173 市東辦 楊阿澆 文峰社區 909  909   
174 市東辦 王淑友 文峰社區 828  203  1031   
175 市東辦 王達林 文峰社區 1008  127  1135   
176 市東辦 宮從新 文峰社區 1509  152  1661   
177 市東辦 馬興華 文峰社區 472  191  663   
178 市東辦 肖國祥 文峰社區 872  76  948   
179 市東辦 聶艷玲 文峰社區 708  254  962   
180 市東辦 孫善愛 文峰社區 2088      2088   
181 市東辦 楊鳳明 文峰社區 772  76  848   
182 市東辦 陳生友 文峰社區 672  672   
183 市東辦 張廷仲 文峰社區 136  127  263   
184 市東辦 陳祖秀 文峰社區 236  236   
185 市東辦 楊曉藝 文峰社區 436  436   
186 市東辦 陳麗霞 文峰社區 336  191  527   
187 市東辦 徐世蔚 文峰社區 612  191  803   
188 市東辦 王瑞 文峰社區 206  127  333   
189 市東辦 胡進友 文峰社區 386  191  577   
190 市東辦 周明 文峰社區 1596  254  1850   
191 市東辦 劉杰 文峰社區 572  203  775   
192 市東辦 朱穆 文峰社區 708  708   
193 市東辦 趙瓊 文峰社區 1008  127  1135   
194 市東辦 鄭朝勛 文峰社區 1280  457  1737   
195 市東辦 楊大芳 文峰社區 472  127  599   
196 市東辦 陳海 文峰社區 552  552   
197 市東辦 楊陽 文峰社區 336  336   
198 市東辦 鄭朝旺 文峰社區 652  652   
199 市東辦 韓德朋 文峰社區 1012  318  1330   
200 市東辦 程時忠 文峰社區 472  127  599   
201 市東辦 白玉海 文峰社區 136  127  263   
202 市東辦 吳開榮 文峰社區 336  336   
203 市東辦 羅榮 文峰社區 772  191  963   
204 市東辦 余照麗 文峰社區 572  572   
205 市東辦 蘇娜 文峰社區 436  191  627   
206 市東辦 朱世鳳 文峰社區 336  336   
207 市東辦 楊紅云 文峰社區 472  127  599   
208 市東辦 沈玉霞 文峰社區 286  286   
209 市東辦 馬新貴 文峰社區 972  972   
210 市東辦 譚龍華 文峰社區 336      336   
211 市東辦 朱燕妮 文峰社區 672  127  799   
212 市東辦 貝志軍 文峰社區 436  436   
213 市東辦 聶曉艷 文峰社區 1008  76  1084   
214 市東辦 馮志如 文峰社區 1 286  127  413   
215 市東辦 韓義 文峰社區 2 472  254  726   
216 市東辦 鄧嘉鑫 文峰社區 1 236  127  363   
217 市東辦 魯卓瑞 文峰社區 1 236  127  363   
218 市東辦 魏彬彬 文峰社區 2 672  127  799   
219 市東辦 舒清濤 文峰社區 1 320      320   
220 市東辦 熊琴 文峰社區 4 1070  445  1515   
221 市東辦 徐剛 文峰社區 1 336      336   
222 市東辦 邵媛媛 文峰社區 1 260  127  387   
223 市東辦 張琴靜 文峰社區 1 280      280   
224 市東辦 陳貴萍 文峰社區 372      372   
225 市東辦 王佑菊 文峰社區 1 416  76  492   
226 市東辦 鄧明祥 文峰社區 1008  127  1135   
227 市東辦 王方紅 文峰社區 309  127  436   
228 市東辦 周雙吉 文峰社區 36  36   
229 市東辦 聶宗成 文峰社區 176  176   
230 市東辦 聶中華 文峰社區 272  272   
231 市東辦 張和祥 文峰社區 1308  1308   
232 市東辦 顧懷明 文峰社區 236  236   相關閱讀:
畢節市七星關區市東街道辦事處龍山社區2019年5月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處清畢社區2019年5月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5月份農村低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5月份農村分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處雙井社區2019年5月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5月份城市分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
MGS游戏黄金公主 52187232398191735450154395388288698837343163137198798131108440851881188849301187901419752612748 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();