MGS游戏黄金公主

當前位置:首頁>>城鄉低保>> 市東街道辦事處>>正文

畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5月份農村低保金發放花名冊

來源/責任編輯:市東街道辦事處 時間:2019-06-06 21:54:08 點擊:302

畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區
2019年
5月份農村低保金發放花名冊
填報單位(公章): 市東街道辦事處                                                      填報時間: 2019年4月 25日
序號 鄉(鎮、街道)
名稱
戶主
姓名
家庭住址 (村組) 保障
人數
基本
保障金
分類
施保人數
分類
施保金
合計發
放低保金
備注 
1 市東辦 王洪 水西田社區 4 1000  2 164 1164   
2 市東辦 楊盛 水西田社區 521  196  717   
3 市東辦 楊勇 水西田社區 425  425   
4 市東辦 阮開蓮 水西田社區 695  98  793   
5 市東辦 柯賢云 水西田社區 157  98  255   
6 市東辦 柯賢均 水西田社區 157  157   
7 市東辦 柯西斌 水西田社區 207  207   
8 市東辦 田世忠 水西田社區 458  98  556   
9 市東辦 周宗菊 水西田社區 421  421   
10 市東辦 楊關群 水西田社區 305  66  371   
11 市東辦 田世明 水西田社區 216  216   
12 市東辦 路紹友 水西田社區 233  66  299   
13 市東辦 王會 水西田社區 438  196  634   
14 市東辦 陸永福 水西田社區 313  196  509   
15 市東辦 康曉玲 水西田社區 145  98  243   
16 市東辦 黃大忠 水西田社區 407  98  505   
17 市東辦 羅華貴 水西田社區 401  66  467   
18 市東辦 康家興 水西田社區 342  196  538   
19 市東辦 魏遠超 水西田社區 485  98  583   
20 市東辦 林洪云 水西田社區 1128  230  1358   
21 市東辦 孔祥 水西田社區 1120  196  1316   
22 市東辦 劉啟軍 水西田社區 357  196  553   
23 市東辦 王雙全 水西田社區 603  196  799   
24 市東辦 穆中祥 水西田社區 385  196  581   
25 市東辦 岳奇林 水西田社區 439  196  635   
26 市東辦 牟正珍 水西田社區 200  200   
27 市東辦 李待珍 水西田社區 458  196  654   
28 市東辦 孟貴友 水西田社區 667  196  863   
29 市東辦 聶宗芬 水西田社區 314  314   
30 市東辦 史開敏 水西田社區 313  98  411   
31 市東辦 李桂林 水西田社區 587  360  947   
32 市東辦 孟貴華 水西田社區 313  313   
33 市東辦 林瓊明 水西田社區 788  66  854   
34 市東辦 王鳳明 水西田社區 290  290   
35 市東辦 吳維銀 水西田社區 483  483   
36 市東辦 胡家華 水西田社區 600  262  862   
37 市東辦 孫善國 水西田社區 347  347   
38 市東辦 陳朝治 水西田社區 199  98  297   
39 市東辦 羅莎 水西田社區 392  392   
40 市東辦 鄧付敏 水西田社區 432  98  530   
41 市東辦 劉珍剛 水西田社區 145  98  243   
42 市東辦 劉超 水西田社區 397  196  593   
43 市東辦 葛永祥 水西田社區 216  98  314   
44 市東辦 吳翠仙 水西田社區 216  216   
45 市東辦 吳國華 水西田社區 763  763   
46 市東辦 查君 水西田社區 173  173   
47 市東辦 吳明英 水西田社區 544  66  610   
48 市東辦 劉永莉 水西田社區 220  220   
49 市東辦 付立全 水西田社區 610  66  676   
50 市東辦 熊成遠 水西田社區 247  66  313   
51 市東辦 吳維祥 水西田社區 499  294  793   
52 市東辦 鄭招銀 水西田社區 431  196  627   
53 市東辦 葛傳軍 水西田社區 330  330   
54 市東辦 劉祥熙 水西田社區 204  204   
55 市東辦 陳定書 水西田社區 157  157   
56 市東辦 李世芳 水西田社區 200  98  298   
57 市東辦 陳家元 水西田社區 563  196  759   
58 市東辦 張貴林 水西田社區 189      189   
59 市東辦 鄭公軍 水西田社區 212  98  310   
60 市東辦 吳道美 水西田社區 581  196  777   
61 市東辦 陳定忠 水西田社區 314  314   
62 市東辦 路德全 水西田社區 311  98  409   
63 市東辦 范宏宇 水西田社區 447  447   
64 市東辦 喻林 水西田社區 397  397   
65 市東辦 李章倫 水西田社區 434  434   
66 市東辦 孔德明 水西田社區 356  98  454   
67 市東辦 孔德順 水西田社區 809  98  907   
68 市東辦 郎鳳 水西田社區 224  98  322   
69 市東辦 吳道軍 水西田社區 381  381   
70 市東辦 尚正榜 水西田社區 447  196  643   
71 市東辦 李世吉 水西田社區 337  337   
72 市東辦 劉順剛 水西田社區 620  98  718   
73 市東辦 卯明飛 水西田社區 141  141   
74 市東辦 牟正鳳 水西田社區 157  157   
75 市東辦 卯明學 水西田社區 247  196  443   
76 市東辦 魯春洪 水西田社區 627  627   
77 市東辦 羅祖先 水西田社區 458  98  556   
78 市東辦 劉永亮 水西田社區 470  470   
79 市東辦 劉金 水西田社區 642  196  838   
80 市東辦 唐翔 水西田社區 358  196  554   
81 市東辦 周平 水西田社區 724  98  822   
82 市東辦 尚家發 水西田社區 422  98  520   
83 市東辦 吳維洪 水西田社區 601  98  699   
84 市東辦 趙應均 水西田社區 832  294  1126   
85 市東辦 蘭英 水西田社區 527  294  821   
86 市東辦 劉興龍 水西田社區 157  98  255   
87 市東辦 唐紅衛 水西田社區 542  246  788   
88 市東辦 蘭維忠 水西田社區 313  98  411   
89 市東辦 岳桂英 水西田社區 404  196  600   
90 市東辦 王琴惠 水西田社區 400  400   
91 市東辦 黃才貴 水西田社區 771  196  967   
92 市東辦 魏志遠 水西田社區 223  66  289   
93 市東辦 王克會 水西田社區 724  196  920   
94 市東辦 孔祥先 水西田社區 341  341   
95 市東辦 孔德永 水西田社區 293  164  457   
96 市東辦 向明順 水西田社區 355  196  551   
97 市東辦 糜家信 水西田社區 542  294  836   
98 市東辦 鄧媛緣 水西田社區 321  98  419   
99 市東辦 魏遠洪 水西田社區 331  331   
100 市東辦 莫言彬 水西田社區 484  98  582   
101 市東辦 徐彥飛 水西田社區 800  392  1192   
102 市東辦 陳榮 水西田社區 276  66  342   
103 市東辦 陳文林 水西田社區 276  98  374   
104 市東辦 楊俊洪 水西田社區 480  196  676   
105 市東辦 黃遠全 水西田社區 323  323   
106 市東辦 張衛國 水西田社區 678  196  874   
107 市東辦 包家秀 水西田社區 503  196  699   
108 市東辦 王天貴 水西田社區 157  157   
109 市東辦 周宗紅 水西田社區 263  98  361   
110 市東辦 康家勤 水西田社區 421  98  519   
111 市東辦 康秀蘭 水西田社區 165  66  231   
112 市東辦 李文武 水西田社區 572  246  818   
113 市東辦 王雙貴 水西田社區 202  202   
114 市東辦 鄭婕妤 水西田社區 551  196  747   
115 市東辦 王宇 水西田社區 413  98  511   
116 市東辦 主麗 水西田社區 437  98  535   
117 市東辦 劉春 水西田社區 727  98  825   
118 市東辦 陳國榮 水西田社區 391  391   
119 市東辦 翟思英 水西田社區 371  98  469   
120 市東辦 鄧書祥 水西田社區 401  98  499   
121 市東辦 楊登紅 水西田社區 367  196  563   
122 市東辦 陳晶 水西田社區 614  98  712   
123 市東辦 陳玉梅 水西田社區 365  98  463   
124 市東辦 楊培學 水西田社區 612  66  678   
125 市東辦 王超 水西田社區 159  98  257   
126 市東辦 阮友會 水西田社區 332  164  496   
127 市東辦 陳誠 水西田社區 402  294  696   
128 市東辦 彭馨慧 水西田社區 639  196  835   
129 市東辦 喻祥友 水西田社區 308  196  504   
130 市東辦 黃尚志 水西田社區 616  196  812   
131 市東辦 謝順發 水西田社區 308  308   
132 市東辦 劉祥華 水西田社區 196  196   
133 市東辦 田茂瓊 水西田社區 342  196  538   
134 市東辦 張群 水西田社區 171  171   
135 市東辦 陳育艷 水西田社區 413  413   
136 市東辦 余文淑 水西田社區 154  98  252   
137 市東辦 曾雅雯 水西田社區 321  98  419   
138 市東辦 劉永林 水西田社區 204  204   
139 市東辦 劉金松 水西田社區 414  414   
140 市東辦 梅婷 水西田社區 167      167   
141 市東辦 李福榮 水西田社區 230  230   
142 市東辦 張新新 水西田社區 512  66  578   
143 市東辦 岳奇順 水西田社區 260  98  358   
144 市東辦 胡思萍 水西田社區 831  196  1027   
145 市東辦 牟正華 水西田社區 470  98  568   
146 市東辦 胡思友 水西田社區 204  98  302   
147 市東辦 王天芳 水西田社區 170  98  268   
148 市東辦 彭菊芬 水西田社區 414  98  512   
149 市東辦 陳敏 水西田社區 598  294  892   
150 市東辦 張萬春 水西田社區 727  727   
151 市東辦 沈正芳 水西田社區 347  347   
152 市東辦 羅祥林 水西田社區 313  98  411   
153 市東辦 胡家榮 水西田社區 390  132  522   
154 市東辦 段長貴 水西田社區 458  196  654   
155 市東辦 王紫欣 水西田社區 332  196  528   
156 市東辦 謝玉平 水西田社區 216  98  314   
157 市東辦 胡會祥 水西田社區 314  98  412   
158 市東辦 楊承林 水西田社區 214  214   
159 市東辦 劉珍南 水西田社區 617  98  715   
160 市東辦 劉玉平 水西田社區 371  371   
161 市東辦 韓杰 水西田社區 522  522   
162 市東辦 王恩元 水西田社區 836  392  1228   
163 市東辦 孔德勝 水西田社區 423  423   
164 市東辦 聶琴 水西田社區 401  98  499   
165 市東辦 韓國明 水西田社區 504  504   
166 市東辦 胡貴仙 水西田社區 607  196  803   
167 市東辦 主洪琴 水西田社區 202  202   
168 市東辦 吳發榮 水西田社區 527  98  625   
169 市東辦 鄭洪平 水西田社區 521  196  717   
170 市東辦 周漢高 水西田社區 362  362   
171 市東辦 李玉 水西田社區 216  216   
172 市東辦 尚茂龍 水西田社區 455  164  619   
173 市東辦 孔燕軍 水西田社區 314  314   
174 市東辦 鄭公芬 水西田社區 592  328  920   
175 市東辦 呂幫平 水西田社區 494      494   
176 市東辦 羅華明 水西田社區 543  98  641   
177 市東辦 唐坤 水西田社區 592  66  658   
178 市東辦 葉春芬 水西田社區 459  196  655   
179 市東辦 楊孝忠 水西田社區 391  98  489   
180 市東辦 肖云 水西田社區 576  576   
181 市東辦 黃遠平 水西田社區 369  66  435   
182 市東辦 韓正琴 水西田社區 172      172   
183 市東辦 糜益 水西田社區 153  66  219   
184 市東辦 阮友山 水西田社區 370  98  468   
185 市東辦 唐衛軍 水西田社區 223      223   
186 市東辦 陳天英 水西田社區 752  262  1014   
187 市東辦 康義 水西田社區 569      569   
188 市東辦 蒲萌 水西田社區 150  98  248   
189 市東辦 龔金燕 水西田社區 228  132  360   相關閱讀:
畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年4月份農村分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-05-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處龍山社區2019年5月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處清畢社區2019年5月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處文峰社區2019年5月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處水西田社區2019年5月份農村分散供養特困人員資金發放花名冊 [2019-06-06]
畢節市七星關區市東街道辦事處雙井社區2019年5月份城市低保金發放花名冊 [2019-06-06]
MGS游戏黄金公主 35383596540062471744262497252501514892550644282511721156854488814128814637250641739416808706236555 (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();